پله برقی

اولین پله برقی حدود 120 سال قبل توسط اوتیس اختراع گردید. این وسیله جهت استفاده  افراد پیاده جهت بالا یا پایین رفتن آنها در دو طبقه غیر همسطح بکار می رود .

زاویه شیب در پله برقی ها  

پله برقی ها بطور استاندارد دارای دو زاویه شیب 30 و 35 درجه می باشند . چنانچه ارتفاع پله برقی از 6 متر و یا سرعت آن از 5/0 متر بر ثانیه تجاوز نماید ، زاویه شیب پله برقی فقط 30 درجه باید طراحی و ساخته شود .

عرض پله در پله برقی ها  

پله برقی ها بطور استاندارد دارای سه عرض پله به ابعاد 600 و 800 و 1000 میلیمتر می باشند.

ارتفاع پله برقی

به فاصله عمودی بین تراز کف معماری دو طبقه غیر همسطحی که پله برقی در آن جهت قرار می گیرد ، ارتفاع پله برقی می گویند . حداقل ارتفاع برای نصب پله برقی  5/1 متر می باشد .

فاصله پشت به پشت یک پله برقی

بطور تقریبی می توان فاصله پشت به پشت یک پله برقی را برای عرض پله 600 میلیمتری برابر 1250 میلیمتر، برای عرض پله 800 میلیمتری برابر 1450 میلیمتر و برای عرض پله 1000 میلیمتری برابر 1650 میلیمتر در نظر گرفت .

توصیه میگردد جهت به دست آوردن ابعاد دقیق ابتدا برند مورد نظر خود را انتخاب نموده و مطابق همان سازنده محل پله برقی در نقشه ها اجرا گردد.

فاصله افقی بین دو تکیه گاه پله برقی

برای محاسبه فاصله افقی می توان از فرمول L=1.428H+4750 برای پله برقی با شیب 35 درجه و از فرمول L=1.732H+4750 برای پله برقی با شیب 30 درجه استفاده نمود، که در آن H  ارتفاع پله برقی بر حسب میلیمتر و L فاصله افقی بین دو تکیه گاه پله برقی بر حسب میلیمتر می باشد.

توصیه میگردد جهت به دست آوردن ابعاد دقیق ابتدا برند مورد نظر خود را انتخاب نموده و مطابق همان سازنده محل پله برقی در نقشه ها اجرا گردد.

چیدمان  پله برقی ها

پله برقی ها بطور معمول دارای چیدمان های زیر می باشد . مهندسین طراح ساختمان با توجه به شرایط و موقعیت ساختمان می توانند هر یک از این حالت ها را بکار گیرند .

فهرست
تماس بگیرید